Vážení rodiče,

novela Zákona o zdravotních službách, která nabyla účinnosti dne 1. 4. 2012, přinesla následující povinnosti.

Jednou z nich je souhlas obou rodičů s výkonem, který může zásadně ovlivnit zdravotní stav dítěte. V naší praxi se toto týká zejména nepovinných očkování u dětí do 15 let.

Další novinkou je písemné potvrzení, jímž je podmíněno ošetření dítěte staršího 15 let bez doprovodu rodičů. K očkování je nutný doprovod rodičů vždy. Pokud se vaše dítě dostaví k lékařskému ošetření v doprovodu třetí osoby (prarodiče, staršího zletitého sourozence, …), nebo bude-li třetí osoba žádat informace o zdravotním stavu, musí být k tomuto Vámi pověřena.

Ve snaze omezit  na minimum zdržení vznikající v důsledku těchto administrativních výkonů Vás prosíme o spolupráci. Všechny potřebné formuláře naleznete níže. Pokud můžete, vytiskněte, vyplňte a doneste jej do ordinace s sebou. Děkujeme.

Formuláře ke stažení:

Plná moc (ve formátu DOC nebo PDF)

Souhlas – nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb (ve formátu DOC nebo PDF)

Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15 let (ve formátu DOC nebo PDF)

Určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách (ve formátu DOC nebo PDF)

Očkování:

Souhlas – nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb – s nepovinným očkováním (ve formátu DOC nebo PDF)

Nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb – povinné očkování (ve formátu DOC nebo PDF)

Dětský tábor, zotavovací akce, škola v přírodě, plavání:

Lékařské potvrzení o způsobilosti zúčastnit se dětského tábora vč. Prohlášení zákonného zástupce o bezinfekčnosti dítěte (ve formátu DOC nebo PDF)

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci, škole v přírodě a plavání (ve formátu DOC a PDF)

Tělesná výchova a sport:

Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu (ve formátu PDF)

Přihláška ke studiu – SŠ, VŠ, odklad školní docházky:

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání (ve formátu PDF)

Práce, zaměstnání:

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci (ve formátu PDF)

Řidičské oprávnění:

Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti (ve formátu DOC nebo PDF)

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (ve formátu DOC nebo PDF)

Zbrojní průkaz:

Prohlášení žadatele ke své zdravotní způsobilosti k držení střelné zbraně (ve formátu DOC nebo PDF)

Posudek o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu skupiny (ve formátu DOC nebo PDF)